Sa Mạc Huấn Luyện Đọi Trưởng Đọi Phó

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ðức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, chúng con sẽ tổ chức Xa Mặc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể DMMT Sa Mạc Huấn Luyện Đọi Trưởng Đọi Phó cho các em.  Ðây là một cơ hội cho