DMMT Nghia Si Cap 1 CTTT for 2012-2013

Chương Trình Thăng Tiến 2012-2013 Ngành Nghia Cấp 1    Legend Examples: Sema – Semaphore                             TK – Thánh Kinh                 DSDT – Đời Sống Đức Tin DSTG – Đời Sống Tôn Giáo             PT – Phong Trào                                Mor – Morse

Sa Mạc Huấn Luyện Đọi Trưởng Đọi Phó

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ðức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, chúng con sẽ tổ chức Xa Mặc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể DMMT Sa Mạc Huấn Luyện Đọi Trưởng Đọi Phó cho các em.  Ðây là một cơ hội cho